Annons

Annons

Annons

opinion

Aktuella frågor
”Långt till beslut om lättare att förlora svenskt medborgarskap.”

De utredningar som nu ska tillsättas kring medborgarskap kommer att ställas inför stora utmaningar. Vid sidan av de juridiska aspekterna är det viktigt att åtgärderna inte blir kontraproduktiva, försvårar integrationen, skriver Mats Tjernberg, professor i offentlig rätt.

Detta är ett debattinlägg.Skribenterna svarar för åsikterna.

Sverige har idag ett grundlagsskydd mot att man ska kunna fråntas sitt medborgarskap och därmed kunna utvisas. För ändring av grundlagen krävs två likalydande riksdagsbeslut med ett val emellan, skriver artikelförfattaren.

Bild: Tomas Oneborg/TT

Annons

Uppfylls Tidöavtalet blir det enklare att utvisa utlänningar samt både svårare att få svenskt medborgarskap och lättare att förlora det.

Punkterna om migration och integration kritiseras för att inte följa grundläggande krav på rättssäkerhet. De nya reglerna måste också mer konkret följa svensk grundlag och internationella förpliktelser.

Möjligheten att utvisa utlänningar på grund av bristande vandel har fått stor uppmärksamhet. Argumentet är att det finns risk för godtycke.

Flera av de exempel på bristande vandel som anges i avtalet; missbruk, prostitution och klantillhörighet, är dessutom inte brottsliga.

Kritiken har bemötts med att vandelsprövning, det vill säga att lagstiftningen ställer krav på den sökandens hederlighet, pålitlighet och integritet, tidigare har funnits i Sverige.

Annons

Kanske kan begreppet ”hederligt levnadssätt”, som idag har betydelse för möjligheten att bli svensk medborgare, också tjäna som utgångspunkt för vem som ska kunna utvisas. Där finns redan utförliga exempel i förarbetena till medborgarskapslagen och domstolarnas praxis. Främst är det tidigare begångna brott, även om dispens kan ges efter viss tid beroende på hur allvarligt brottet är. Om också beteenden som inte utgör brott ska kunna leda till utvisning, måste det i lag bestämmas hur och av vilken instans bristande vandel ska bedömas.

Annons

Den socialdemokratiska regeringen tillsatte en utredning som i fjol föreslog kunskaper i svenska och samhällskunskap för att man ska få bli medborgare i Sverige. Det är förslag som den nya regeringen och SD vill att riksdagen ska klubba. Dessutom ska en ny utredning arbeta fram ytterligare skärpta krav, bland annat att man ska ha bott minst åtta år i Sverige och inte som idag fem.

Tidöavtalet slår fast att det ska utredas om det är möjligt att alla typer av välfärdsförmåner enbart ska utgå till medborgare. M, L, KD och SD vill också att människor successivt ska kvalificera sig för förmånerna. Det framgår inte i vilket skede till exempel barnbidrag, föräldrapenning och bostadsbidrag ska utgå och hur kvalificering ska gå till. Men det är uppenbart att partierna vill överge den tidigare grunden bosättning i Sverige.

Enligt avtalet ska medborgarskap kunna återkallas för den som har dubbla medborgarskap. Det ska ske vid ”systemhotande brottslighet” eller om medborgarskapet ”beviljats till följd av oriktiga uppgifter”.

Sverige har idag ett grundlagsskydd mot att man ska kunna fråntas sitt medborgarskap och därmed kunna utvisas.

Annons

För ändring av grundlagen krävs två likalydande riksdagsbeslut med ett val emellan.

Kanske kommer utredarna hämta inspiration från Danmark. Där kan den som förvärvat medborgarskap genom att avsiktligt ha lämnat oriktig eller vilseledande information, eller förtigit relevanta omständigheter, fråntas det. Den danska bedömningen av landets internationella förpliktelser, är att medborgarskapet kan fråntas på sådana grunder även om personen i fråga inte har dubbelt medborgarskap.

Annons

Danmark införde också för några år sedan att den som gör sig skyldig till landsförräderi, förbrytelser mot statens självständighet samt förbrytelser mot statsförfattningen och statsmyndigheter, kan berövas sitt medborgarskap. Regeln har i år utvidgats till att återkallelse av medborgarskap kan ske efter att en person dömts för teoretiskt sett vilket brott som helst, om personen därigenom har ägnat sig åt ett beteende som allvarligt skadar statens vitala intressen. Men återkallelse av dessa skäl kan i praktiken bara ske när personen i fråga har dubbelt medborgarskap.

De utredningar som nu ska tillsättas i Sverige kring medborgarskap kommer att ställas inför stora utmaningar. Det är långt ifrån säkert att det finns entydiga svar på vad som är möjligt med tanke på svensk, europeisk och internationell rätt. Det krävs också ett omfattande arbete för att utforma en preciserad och förutsebar lagtext.

Vid sidan av de juridiska aspekterna är det viktigt att åtgärderna inte blir kontraproduktiva, försvårar integrationen. Dessutom måste man ta i beaktande att Tidöavtalet kräver omfattande konkretiseringar som parterna också måste enas om.

Det är alltså långt från avtalets skrivningar att det ska bli svårare att få och lättare att förlora svenskt medborgarskap till ett beslut i riksdagen.

SKRIBENTEN

Mats Tjernberg, professor i offentlig rätt och verksam vid Juridiska fakulteten på Lunds universitet

Vill du också skriva på Aktuella frågor? Så här gör du.

Annons

Annons

Nästa artikel under annonsen

Till toppen av sidan