Annons

Annons

Annons

Svensk skola

Svenska elever läser sämre

Läsförmågan bland svenska fjärdeklassare har försämrats märkbart, enligt den globala studien Pirls.

Sannolikt har pandemin påverkat resultatet, och framför allt för elever som behöver mer stöd.

Text

Läsförmågan sjunker hos fjärdeklassarna i Sverige, men ligger fortfarande över snittet i EU/OECD.

Annons

Lästestet Pirls genomförs vart femte år, senast 2021. Resultatet från den omgången har nu släppts och visar att de svenska eleverna fick 544 poäng, vilket innebär att resultatkurvan viker nedåt. Ett bra resultat 2016 (555 poäng) följs av den näst lägsta svenska poängen sedan Pirls startade, visar den internationella rapporten som TT tagit del av.

Rapporten visar också att andelen svenska elever som presterar på hög nivå har krympt, medan andelen som presterar på elementär nivå, eller under, ökar.

Trots detta klarar sig Sverige relativt väl i en internationell jämförelse. De flesta länder som gjorde testet även 2016 har nämligen ett sämre resultat 2021.

Endast fyra länder/regioner har ett signifikant bättre resultat än Sverige: Singapore, Hongkong, Ryssland och England. Sverige hör till en “näst bäst-grupp”, med bland andra Finland, Danmark och Norge.

Annons

Annons

Månader av undervisning

Den negativa trenden kopplas – inte oväntat – till pandemin. En stor majoritet av rektorerna i de olika länderna vittnar om att undervisningen bromsades upp i olika grad. Nästan hälften (47 procent) bedömer att mer än två månaders undervisning påverkades.

Sverige valde som bekant att hålla skolorna öppna för de yngre eleverna, och de svenska rektorerna vittnar i lägre utsträckning om påverkad undervisning. Men det fanns även i Sverige skolor vars undervisning rubbades i två månader eller mer. Enligt enkäten kan det ha gällt var tredje skola, och bör ha handlat om lokala, kortare skolstängningar och/eller hög sjukfrånvaro.

I vilken grad pandemin förklarar det svenska tappet i läsförmåga, eller om andra faktorer spelat in, går inte att säga. Nedgången är i alla fall i samma storleksordning som i andra europeiska länder, enligt Dirk Hastedt, chef för forskarorganisationen IEA som ansvarar för Pirls.

– Det jag finner mer slående är skillnaden i läsresultat beroende på elevernas sociala bakgrund, säger han till TT.

Familjen formar

Han syftar på det internationella mönstret att barn från välutbildade hem, välförsedda med böcker, presterar väldigt mycket bättre än barn som kommer från de allra minst privilegierade hemmen. Den poängskillnaden fortsätter att vara mycket stor inom den svenska elevgruppen.

Han pekar också på den fortsatt tydliga resultatskillnaden mellan pojkar och flickor (15 poängs skillnad).

Pojkars sämre läsförmåga är ett välkänt och globalt problem. Kanske bör vi tala om en förlorad generation pojkar, snarare än en förlorad generation pandemidrabbade elever, resonerar Dirk Hastedt:

Annons

– När elever går i fjärde klass behöver de kunna läsa bra för att lära sig och utvecklas i alla ämnen. Därför är jag genuint bekymrad över pojkars läsförmåga.

Föräldrars ansvar

Han påpekar att läsförmågan bygger på ett läsintresse.

Annons

– Vi ser särskilt i de nordiska länderna att en stor andel elever inte gillar att läsa. I Sverige handlar det om 35 procent. Intresse, självförtroende och prestation hänger samman, säger Dirk Hastedt.

Han hävdar att läsintresset är en fråga för hela samhället, och inte minst alla föräldrar. Men Pirls föräldraenkät visar att ungefär två tredjedelar av föräldragruppen är måttligt eller inte alls roade av läsning. Det ser ungefär likadant ut i alla länder.

– Hur kan vi förvänta oss att eleverna ska vara goda läsare när föräldrarna inte är positivt inställda? Vi måste förmå föräldrar att engagera sig i barnens läsning och dessförinnan att läsa för barnen. Barn som får läsning med sig hemifrån har en mycket bättre grund att stå på, säger Dirk Hastedt.

Läslusten bland svenska barn går snabbt nedåt

Många krav att bedöma tränger bort läsning från schemat

Skåne bäst på skolbibliotek – men enorm skillnad mellan kommunerna

Fakta

Fakta: Fem procent under elementär nivå

Pirls använder fyra kunskapsnivåer:

Avancerad nivå: minst 625 poäng

Hög nivå: minst 550 poäng

Medelgod nivå: minst 475 poäng

Elementär nivå: minst 400 poäng

I Pirls 2021 fördelades de svenska resultaten så här (med 2016 års andel inom parentes):

Avancerad nivå: 15 procent (14)

Hög nivå: 35 procent (43)

Medelgod nivå: 31 procent (31)

Elementär nivå: 14 procent (10)

Under elementär nivå: 5 procent (2)

I alla tidigare Pirls har andelen som presterat under basnivån (elementär nivån) varit 2 procent.

Källa: IEA, Skolverket

Annons

Annons

Fakta

Fakta: Asien i topp

Land/region/område: Poäng

1. Singapore: 587

2. Hongkong: 573

3. Ryssland: 567

4. England: 558

5. Finland: 549

5. Polen: 549

7. Taiwan: 544

7. Sverige: 544

9. Australien: 540

9. Bulgarien: 540

9. Tjeckien: 540

12. Danmark: 539

12. Norge: 539

De fyra första länderna har signifikant (statistiskt säkerställt) bättre resultat än Sverige. Övriga i listan ovan har resultat som varken är signifikant bättre eller sämre än Sveriges.

Källa: IEA

Fakta

Fakta: Detta är Pirls

Pirls (Progress in international reading literacy study) är en internationell studie som mäter läsförmågan hos fjärdeklassare.

Ansvarig för Pirls är IEA (International association for the evaluation of educational achievement), en internationell samarbetsorganisation för forskning inom utbildningsområdet.

Pirls har genomförts 2001, 2006, 2011 och 2016 och 2021.

Närmare 400 000 elever i 65 länder/regioner har deltagit i Pirls 2021.

Alla länders resultat är inte fullt jämförbara med varandra. Pandemin gjorde att vissa länder sköt på testet, och genomförde det med ett halvår äldre elever. Sverige ingår i den grupp av 43 jämförbara länder som gjorde testet inom tidsramen (våren 2021).

I Sverige deltog 5 175 elever på 146 skolor. Flertalet är födda 2010.

Fakta

Fakta: Så genomförs Pirls

Varje land gör ett nationellt representativt urval av skolor och elever i årskurs 4. Först väljs skolor ut och därefter två klasser per skola.

Eleverna gör ett läsförståelseprov med både skönlitterära texter och faktatexter. I Pirls 2021 övergick eleverna till att besvara provet digitalt i stället för på papper.

IEA kvalitetssäkrar urval, genomförande och rättning. Forskare inom läsning rättar proven.

Utöver provet besvaras enkäter av elever, lärare och rektorer samt vårdnadshavare. Frågorna handlar om attityder till läsning, undervisning och hemmiljö.

Resultaten redovisas på nationell nivå. Enskilda skolors eller elevers resultat redovisas inte.

Resultaten publiceras i en internationell rapport och en nationell rapport. Skolverket ansvarar för den nationella rapporten.

Källa: Skolverket

Annons

Annons

Nästa artikel under annonsen

Till toppen av sidan